پاورپوینت 20
english
english

کتاب آموزش زبان انگلیسی

کتاب آموزش زبان انگلیسی 

گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی نسخه ۱ – بهار ۱۳۸۳ – سعید عنایت پور

سلام

کتاب آموزش زبان انگلیسی

گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی نسخه ۱ – بهار ۱۳۸۳ – سعید عنایت پور

لیست مطالب : صفحه

۱. مقدمه مؤلف ۸
۲. این جزوه برای چه کسانی مفید است؟ ۱۰
۳. معرفی علائم خاص بکار رفته در جزوه ۱۱
۴. ساختار کامل جمله (مرور سریع و ساده گرامرِ اجزای یک جمله) ۱۲
• فاعل
• ضمایر فاعلی
• فعل
• قید مکان
• قید زمان
• صفت ملکی
• مفعول
• ضمایر مفعولی
• صفات ملکی
• افعال کمکی (معین)
The • حرف تعریف
• دو فعلیها در جمله
have to و must • تفاوت
۵. زمان حال ساده (حاضر ساده) ۲۳
۶. کلمات پرسشی یا استفهامی ۲۶
۷. زمان حال استمراری ۳۰
۸. زمان گذشته ساده ۳۳
۳۶ To Do .9
10 . امری کردن فعل ۳۸
۴۲ Simple future tense : 11 . زمان آینده ساده
۱۲ . ربط دو جمله ۴۴
۴۷ tell & say 13 . دو کلمه
۱۴ . قیود زمان ۴۸
۱۵ . حرف تعریف ۵۰
۱۶ . ضمایر ملکی ۵۳
۱۷ . حالت اضافی و یا مالکیت دو اسم : ۵۴
به انگلیسی ۵۵ « از » ۱۸ . ترجمه
۵۸ Future Continuous Tense « زمان آینده استمراری » .۱۹
۶۱ Sequence of tenses : 20 . تطابق زمانها
۶۲ «Used to » .۲۱
۶۶ Question tag « ضمیمه های سؤالی » .۲۲
۶۹ Avoid Repatition 23 . جلوگیری از تکرار اسم
۷۱ The additions 24 . جلوگیری از تکرار جمله
۷۳ CAN 􀃆 ۲۵ . در آینده
۷۳ MUST 􀃆 ۲۶ . در آینده
۷۴ WANT 􀃆 ۲۷ . در آینده
۷۶ Some &any .28
29 . ضمایر نیمه مجهول ۷۸
۳۰ . دو ملکیتی ها ۸۲
۸۴ possesive forms : 31 . حالات ملکی
۸۵ Putting two sentences together : 32 . ربط دو جمله
۳۳ . جملات دو سؤالی ۸۶
ضمایر انعکاسی ۸۷ Reflexive pronouns (self ) .34
89 Here & There .35
92 « it » ۳۶ . بحث
۳۷ . صرف یک فعل در ۱۶ زمان ۹۴
۹۵ « حروف اضافه مکان » .۳۸
۳۹ . حال کامل ( ماضی نقلی ) : ۱۰۰
گذشته کامل ) ۱۰۶ ) « ماضی بعید » .۴۰
۴۱ . آینده کامل استمراری ۱۰۸
۴۲ . گذشته کامل استمراری ۱۰۹
۱۱۱ adjective 43 . صفت
۱۱۵ The same as .44
118 adverb 45 . قید
۱۲۳ intensifiers (very, too, enough) : 46 . کلماتی که نشان دهنده کمیت و مقدار هستند
۱۲۷ Such .47
129 enough و too 48 . گسترش جمله با
۱۳۰ «Other» « دیگر » .۴۹
۱۳۶ Relative Pronouns 50 . ضمایر موصولی
۵۱ . جملات گذشته حدسی و گذشته غیر واقعی ۱۴۱
۵۲ . آینده کامل ۱۴۵
۱۴۶ Conditionals 53 . جملات شرطی
۱۴۹ « والا » Otherwise .54
کاشکی ای کاش ۱۵۰ « Wish » .۵۵
۱۵۱ if 56 . کلمات معادل
۱۵۱ « It is time » ۵۷ . وقتش است که
۱۵۲ IF 58 . حذف
۱۵۳ Unless .59
154 Would rather .60
156 as if – as though .61
157 « in Case » ( ۶۲ . (مبادا نکنه
۱۵۸ Both .63
159 active & passive voice : 64 . حالت معلوم و مجهول
• صفت فاعلی
• صفت مفعولی
• مصدر مجهول
• طریقه تبدیل یک جمله معلوم به مجهول
• زمان هایی که قابل تبدیل به مجهول هستند
• تبدیل یک جمله سئوالی معلوم به سئوالی مجهول
• تبدیل یک جمله سئوالی معلوم که با کلمه پرسشی شروع شده باشد به مجهول
• جای قیدها در جملات مجهول :
• مجهول کردن جملاتی که دارای دو مفعول هستند.
• مجهول کردن جمله هایی که فعل حسی و حرکتی دارند.
• مجهول کردن فعل امر
۶۵ . جملات سببی یا وجه سببی : ۱۷۰
۶۶ . مجهول جملات سببی ۱۷۱
۱۷۲ reported speach 67 . نقل قول
۱۷۳ Indirect speech 68 . نقل قول غیر مستقیم
• تبدیل یک نقل قول مستقیم خبری به غیر مستقیم .
• فعل گزارشگر در نقل قول خبری
• تبدیل یک نقل قول مستقیم سئوالی به غیر مستقیم
• طریقه تبدیل نقل قول مستقیم سئوالی که با کلمه پرسشی شروع نشده به غیر مستقیم:
• طریقه تبدیل یک قول مستقیم سئوالی مثل جمله زیر به صورت غیر مستقیم.
• تبدیل نقل قول مستقیم امری به غیر مستقیم :
• تغییر اصطلاحات زمان و مکان در نقل قول غیر مستقیم :
• طریقه تبدیل نقل قول مستقیم تعجبی به غیر مستقیم :
۱۸۱ ( gerund ) 69 . اسم مصدر
۱۸۴ to 70 . فعلهایی که می توان بعد از آنها اسم مصدر به کار برد و هم مصدر ب

ورود به صفحه دانلود 

برای دانلود از نرم افزار ADM برای اندروید و IDM برای کامپیوتر  استفاده کنید !

در صورتی که لینک دانلود مشکل دارد از اینجا به ما گزارش دهید !

بعد از دانلود برای باز کردن فایل های پی دی اف از Acrobat Reader DC و فایل فشرده (ZIP ) را با نرم افزار WIN RAR اجرا کنید !

مبین فراهانی

۱ نظر

ورود به سایت

مطالب جدید

مطالب تصادفی

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.

تبلیغات

تبلیغ متنی
تبلیغ متنی
تبلیغ متنی
تبلیغ متنی
تبلیغ متنی
تبلیغ متنی
تبلیغ متنی
تبلیغ متنی