پاورپوینت 20
english
english

کتاب آموزش زبان انگلیسی

کتاب آموزش زبان انگلیسی 

گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی نسخه ۱ – بهار ۱۳۸۳ – سعید عنایت پور

سلام

کتاب آموزش زبان انگلیسی

گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی نسخه ۱ – بهار ۱۳۸۳ – سعید عنایت پور

لیست مطالب : صفحه

۱. مقدمه مؤلف ۸
۲. این جزوه برای چه کسانی مفید است؟ ۱۰
۳. معرفی علائم خاص بکار رفته در جزوه ۱۱
۴. ساختار کامل جمله (مرور سریع و ساده گرامرِ اجزای یک جمله) ۱۲
• فاعل
• ضمایر فاعلی
• فعل
• قید مکان
• قید زمان
• صفت ملکی
• مفعول
• ضمایر مفعولی
• صفات ملکی
• افعال کمکی (معین)
The • حرف تعریف
• دو فعلیها در جمله
have to و must • تفاوت
۵. زمان حال ساده (حاضر ساده) ۲۳
۶. کلمات پرسشی یا استفهامی ۲۶
۷. زمان حال استمراری ۳۰
۸. زمان گذشته ساده ۳۳
۳۶ To Do .9
10 . امری کردن فعل ۳۸
۴۲ Simple future tense : 11 . زمان آینده ساده
۱۲ . ربط دو جمله ۴۴
۴۷ tell & say 13 . دو کلمه
۱۴ . قیود زمان ۴۸
۱۵ . حرف تعریف ۵۰
۱۶ . ضمایر ملکی ۵۳
۱۷ . حالت اضافی و یا مالکیت دو اسم : ۵۴
به انگلیسی ۵۵ « از » ۱۸ . ترجمه
۵۸ Future Continuous Tense « زمان آینده استمراری » .۱۹
۶۱ Sequence of tenses : 20 . تطابق زمانها
۶۲ «Used to » .۲۱
۶۶ Question tag « ضمیمه های سؤالی » .۲۲
۶۹ Avoid Repatition 23 . جلوگیری از تکرار اسم
۷۱ The additions 24 . جلوگیری از تکرار جمله
۷۳ CAN 􀃆 ۲۵ . در آینده
۷۳ MUST 􀃆 ۲۶ . در آینده
۷۴ WANT 􀃆 ۲۷ . در آینده
۷۶ Some &any .28
29 . ضمایر نیمه مجهول ۷۸
۳۰ . دو ملکیتی ها ۸۲
۸۴ possesive forms : 31 . حالات ملکی
۸۵ Putting two sentences together : 32 . ربط دو جمله
۳۳ . جملات دو سؤالی ۸۶
ضمایر انعکاسی ۸۷ Reflexive pronouns (self ) .34
89 Here & There .35
92 « it » ۳۶ . بحث
۳۷ . صرف یک فعل در ۱۶ زمان ۹۴
۹۵ « حروف اضافه مکان » .۳۸
۳۹ . حال کامل ( ماضی نقلی ) : ۱۰۰
گذشته کامل ) ۱۰۶ ) « ماضی بعید » .۴۰
۴۱ . آینده کامل استمراری ۱۰۸
۴۲ . گذشته کامل استمراری ۱۰۹
۱۱۱ adjective 43 . صفت
۱۱۵ The same as .44
118 adverb 45 . قید
۱۲۳ intensifiers (very, too, enough) : 46 . کلماتی که نشان دهنده کمیت و مقدار هستند
۱۲۷ Such .47
129 enough و too 48 . گسترش جمله با
۱۳۰ «Other» « دیگر » .۴۹
۱۳۶ Relative Pronouns 50 . ضمایر موصولی
۵۱ . جملات گذشته حدسی و گذشته غیر واقعی ۱۴۱
۵۲ . آینده کامل ۱۴۵
۱۴۶ Conditionals 53 . جملات شرطی
۱۴۹ « والا » Otherwise .54
کاشکی ای کاش ۱۵۰ « Wish » .۵۵
۱۵۱ if 56 . کلمات معادل
۱۵۱ « It is time » ۵۷ . وقتش است که
۱۵۲ IF 58 . حذف
۱۵۳ Unless .59
154 Would rather .60
156 as if – as though .61
157 « in Case » ( ۶۲ . (مبادا نکنه
۱۵۸ Both .63
159 active & passive voice : 64 . حالت معلوم و مجهول
• صفت فاعلی
• صفت مفعولی
• مصدر مجهول
• طریقه تبدیل یک جمله معلوم به مجهول
• زمان هایی که قابل تبدیل به مجهول هستند
• تبدیل یک جمله سئوالی معلوم به سئوالی مجهول
• تبدیل یک جمله سئوالی معلوم که با کلمه پرسشی شروع شده باشد به مجهول
• جای قیدها در جملات مجهول :
• مجهول کردن جملاتی که دارای دو مفعول هستند.
• مجهول کردن جمله هایی که فعل حسی و حرکتی دارند.
• مجهول کردن فعل امر
۶۵ . جملات سببی یا وجه سببی : ۱۷۰
۶۶ . مجهول جملات سببی ۱۷۱
۱۷۲ reported speach 67 . نقل قول
۱۷۳ Indirect speech 68 . نقل قول غیر مستقیم
• تبدیل یک نقل قول مستقیم خبری به غیر مستقیم .
• فعل گزارشگر در نقل قول خبری
• تبدیل یک نقل قول مستقیم سئوالی به غیر مستقیم
• طریقه تبدیل نقل قول مستقیم سئوالی که با کلمه پرسشی شروع نشده به غیر مستقیم:
• طریقه تبدیل یک قول مستقیم سئوالی مثل جمله زیر به صورت غیر مستقیم.
• تبدیل نقل قول مستقیم امری به غیر مستقیم :
• تغییر اصطلاحات زمان و مکان در نقل قول غیر مستقیم :
• طریقه تبدیل نقل قول مستقیم تعجبی به غیر مستقیم :
۱۸۱ ( gerund ) 69 . اسم مصدر
۱۸۴ to 70 . فعلهایی که می توان بعد از آنها اسم مصدر به کار برد و هم مصدر ب

ورود به صفحه دانلود 

برای دانلود از نرم افزار ADM برای اندروید و IDM برای کامپیوتر  استفاده کنید !

در صورتی که لینک دانلود مشکل دارد از اینجا به ما گزارش دهید !

بعد از دانلود برای باز کردن فایل های پی دی اف از Acrobat Reader DC و فایل فشرده (ZIP ) را با نرم افزار WIN RAR اجرا کنید !

مبین فراهانی

مبین فراهانی

اضافه کردن نظر

ورود به سایت

مطالب جدید

ورود با تلگرام

ورود به سایت

تبلیغات

تبلیغ متنی
تبلیغ متنی
تبلیغ متنی
تبلیغ متنی
تبلیغ متنی
تبلیغ متنی
تبلیغ متنی
تبلیغ متنی

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.